Aanbieding

Aan de raad

 

Barneveld, 15 juni 2021

 

Aanbieding

Wij bieden u hierbij de Jaarverslaggeving 2020 aan. De jaarverslaggeving 2020 bestaat uit het jaarverslag en de jaarrekening. Met de Jaarverslaggeving 2020 leggen wij verantwoording af over het gerealiseerde voorgenomen beleid (wat hebben we gedaan) en de daarvoor ingezette middelen (wat heeft het gekost). In de jaarrekening vindt u de balans en de staat van baten en lasten.

 

We kijken terug op 2020 als een heel bijzonder jaar. Door corona ging veel anders dan anders. Sommige taken konden niet worden uitgevoerd en er moesten extra taken worden uitgevoerd. Wij zochten wegen om onze dienstverlening door te laten gaan en onze opgaven en ambities te realiseren. Daarbij werkte de ambtelijke organisatie grotendeels op afstand vanuit huis. 2020 was daarom een jaar vol met uitdagingen, van snel schakelen en meebewegen, kijken naar wat mogelijk is en zoeken naar oplossingen. We hebben naar goed Barnevelds gebruik ‘onze schouders er onder gezet’. Veel kon daardoor doorgaan.


Ondanks het bijzondere jaar vol met uitdagingen en hogere uitgaven door corona, sluiten we af met een positief saldo van € 914.000 op de reguliere exploitatie, met daarbovenop € 600.000 incidenteel als gevolg van voordelige resultaten op de grondexploitaties (incl. VPB afdracht).

 

Terugblik 2020: wat hebben we in 2020 gedaan?

Corona

We blikken terug op een jaar waarop de mondiale coronacrisis grote impact had op de samenleving, de inwoners, de ondernemers, de organisatie en het realiseren van ambities. Als college hebben we onze inwoners en ondernemers zo goed mogelijk bij willen staan en dat blijven we doen. Daarbij is het gelukt om de dienstverlening door te laten gaan en is een groot pakket aan maatregelen, als gevolg van de crisis, uitgevoerd.

 

Zo informeerden we inwoners en ondernemers actief over de tijdelijke regels en de consequenties hiervan, onder andere via een met de BIK ingestelde coronadesk, direct mailings, social media, internet en onze gemeentepagina. Samen met scholen en kinderopvangorganisaties realiseerden we noodopvang voor kinderen en startte een zomerschool in de vakantie. We werkten compensatieregelingen uit en steunden ondernemers door uitvoering van de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo). Doordat met name de horeca, de detailhandel en de leisure-sector hun inkomsten aanzienlijk zagen teruglopen, hebben we diverse acties gestart, zoals ‘Je Bordje Besteld in Barneveld’ en de Barneveld-card, om de lokale koopkrachtbinding te stimuleren. Daarnaast was er ’gratis parkeren’ in Barneveld centrum tijdens de noodzakelijke winkelsluiting door de coronamaatregelen. Diverse culturele voorzieningen, sportverenigingen en dorpshuizen zijn ondersteund om de impact van de crisis te beperken. Zie voor een toelichting paragraaf Bedrijfsvoering.

 

We zijn er voor alle Barnevelders. Juist ook voor die inwoners die het moeilijk hebben of kwetsbaar zijn en voor wie de coronacrisis het moeilijker maakt om deel te nemen aan verschillende activiteiten in onze dorpen. Afgelopen jaar ging daarom extra aandacht naar hen uit. Activiteiten voor senioren van Welzijn Barneveld zijn op een creatieve manier omgevormd en er is praktische hulp geboden vanuit 'omzien naar elkaar'. Voor kwetsbare kinderen en gezinnen zijn aanvullende maatregelen genomen en aan minima zijn gratis mondkapjes verstrekt. Inwoners weten ook digitaal de weg te vinden om mee te doen naar vermogen.

 

Niet alleen zagen we onze inwoners, ondernemers, instellingen en andere organisaties zich met veel verantwoordelijkheidsgevoel, creativiteit en doorzettingsvermogen door de crisis heen slaan. Dat zelfde zagen we ook in onze ambtelijke organisatie. We deden een groot beroep op de flexibiliteit van onze medewerkers. Boa’s gaven uitleg over de nieuwe maatregelen en handhaafden daar waar nodig. Tijd- en plaatsonafhankelijk werken kreeg een boost door het grotendeels verplichte thuiswerken. Allerlei nieuwe vormen van online participatie ontstonden, waarbij we bij de online bijeenkomsten een soms grotere opkomst zagen dan bij de ‘traditionele’, fysieke bijeenkomsten. De drempel voor deelname online lijkt soms net even lager te zijn. Voor de toekomst kan online participatie daarom een belangrijke en waardevolle aanvulling in het betrekken van inwoners bij het maken van beleid zijn.

 

Met de komst van onder andere het vaccinatieprogramma is er meer perspectief op een weg uit de coronacrisis. Dankzij de saamhorigheid in en de veerkracht in onze dorpen, het denken in oplossingen en de wendbaarheid van bestuur, organisatie en samenleving, spannen we ons in om deze crisis zo snel mogelijk achter ons te laten. Nu is nog niet exact in te schatten wat de gevolgen van de crisis vooral op langere termijn zullen zijn. We blijven ons inzetten om eventueel negatieve gevolgen zoveel als mogelijk te beperken, waarbij we de positieve gevolgen en leermomenten willen vasthouden voor de toekomst.

 

Sociaal Domein  

De jaarlijkse kosten van jeugdhulp blijven stijgen, onder andere veroorzaakt door complexere hulp en intensievere trajecten in duur en intensiteit. Uit de Rapportage Werkprogramma Jeugd blijkt een structureel tekort op het Jeugdhulpbudget als gevolg van de te lage bijdrage hiervoor van het rijk. Dit blijkt ook uit het AEF-rapport 'Een onderzoek naar financiële tekorten in de jeugdzorg' dat in december 2020 is gepresenteerd. Daar komt bij dat de kostengroei in 2020 niet geheel gedempt kon worden door transformatie vanwege covid-19. Er is een transformatie-effect bereikt dat nagenoeg gelijk is aan het effect in het jaar daarvoor. Dit is vooral de doorwerking van het effect uit 2019. De verwachting was dat er in 2020 een groter transformatie-effect zou optreden, maar de nieuwe transformatieprojecten zijn door corona grotendeels vertraagd of gestaakt. In 2021 willen we intensiveren op de inzet van transformatieprojecten op basis van het herijkte Werkprogramma Jeugd. Zowel regionaal als lokaal werken wij verder aan een inhoudelijke verbetering van de hulp en ondersteuning. De verwachting is dat het daaruit voortvloeiende transformatie-effect de jaarlijkse kostengroei (grotendeels) dempt.

 

De gemeente ondersteunt inwoners bij participatie op de arbeidsmarkt of een andere wijze van meedoen naar vermogen. Maar vanwege de coronacrisis konden re-integratie instrumenten (tijdelijk) niet ingezet worden. Hierdoor is de ontwikkeling van vaardigheden van uitkeringsgerechtigden mogelijk (tijdelijk) tot stilstand gekomen. Via de coronamonitor is het budget hiervoor in 2020 naar beneden bijgesteld. We houden in 2021 rekening met een extra inzet van deze instrumenten. Hoewel het aantal mensen dat een bijstandsuitkering nodig heeft in 2020 laag is gebleven, houden we voor 2021 rekening met een toename. 

 

Door de coronacrisis lag de nadruk op het waarborgen van de continuïteit van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. Waar dat nodig en mogelijk was zijn alternatieve vormen van ondersteuning ingezet. Ook zijn aanbieders deels gecompenseerd voor financiële schade door de coronacrisis, zodat voorzieningen intact en beschikbaar blijven voor de inwoners na de coronacrisis.

 

Ook is in 2020 invulling gegeven aan het stimuleren van sportieve en culturele initiatieven. Zo is gewerkt aan het lokale Sport- en Beweegakkoord, dat door bijna 20 organisaties uit sport, onderwijs, welzijn en zorg is ondertekend. Daarnaast is het Convenant Cultuureducatie tot stand gekomen. Hierdoor kunnen zoveel mogelijk kinderen in de gemeente kennis maken met een breed en gevarieerd cultuuraanbod. 

 

Herindeling Scherpenzeel 

2020 was ook het jaar waarin het college van Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Gelderland besloot om op grond van artikel 8 Wet algemene regels herindeling (arhi) een open overleg te starten gericht op versterking van de bestuurskracht van Scherpenzeel en besluitvorming over een mogelijke herindeling van de gemeenten Scherpenzeel en Barneveld. Inmiddels weten we dat GS in januari 2021 een besluit nam over het herindelingsontwerp voor een fusie tussen Scherpenzeel en Barneveld. Afhankelijk van de verdere besluitvorming moeten we nog veel energie steken om te komen tot een nieuwe gemeente, met een nieuw bestuur, een nieuwe organisatie en eenduidige regelgeving.

 

Groei gemeente
De gemeente groeit. In 2020 is de grens van 60.000 inwoners gepasseerd. De woningvoorraad is met bijna 400 woningen toegenomen, met name in de kernen Barneveld en Voorthuizen. Ook zijn voorbereidingen getroffen voor nieuwe uitbreidingen in Kootwijkerbroek, Garderen en Barneveld, waar onder andere de eerste fase van Bloemendal van start is gegaan. In Barneveld zijn twee basisscholen in Veller in gebruik genomen samen met een nieuwe gymzaal. In Voorthuizen startte de nieuwe basisschool De Vlindertuin op nieuwbouwlocatie Wikselaarse Eng. De nieuwe Gymzaal De Brug in Voorthuizen werd volop gebruikt. In Barneveld startte de duurzame vernieuwbouw van het Johannes Fontanus College (JFC). De nieuwe multifunctionele dorpshuizen De Eng in Voorthuizen en De Wardborg in Garderen zijn geopend en binnen de coronamaatregelen in gebruik genomen. Korfbalvereniging Spirit verhuisde eind 2020 naar de nieuwe locatie bij sporthal De Voorde aan de Jan de Jagerweg in Voorthuizen.

 

De verwachting is dat de gemeente de komende jaren blijft groeien. Deze groei heeft impact op de beschikbaarheid van woningen, de capaciteit van de huidige infrastructuur en de beschikbaarheid van voorzieningen. We zien ook dat er nieuwe taken op gemeenten afkomen, zoals de Omgevingswet en de energietransitie. Deze ontwikkelingen hebben invloed op onze  dienstverlening, organisatieontwikkeling, burgerparticipatie en gebiedsgericht werken. Keuzes zijn daarom nodig die ook invloed hebben op het karakter van de gemeente. In 2020 zijn stappen gezet om deze keuzes voor te bereiden. Deze zijn ook afhankelijk van de financiële ruimte. In de Kadernota wordt een meerjarig sluitende begroting gepresenteerd en leggen wij de te maken keuzes aan de raad voor. 

 

Bereikbaarheid en verkeersveiligheid

Het verbeteren van de externe bereikbaarheid stond ook in 2020 centraal. Om de doorstroming en verkeersveiligheid rond de A1-A30 te verbeteren heeft het Rijk in 2020 gewerkt aan de MIRT-verkenning. Deze is afgerond en het voorkeursalternatief (Sober+) is vastgesteld. De fase van planuitwerking is gestart. Verder is de lobby naar de A1-corridor geïntensiveerd. Voor de Oostelijke Rondweg van Barneveld wordt een Milieueffectrapportage opgesteld. Onderzoek is gestart naar de effecten van de aanleg van een eventuele westelijke rondweg Barneveld. Deze worden bij de totstandkoming van de Omgevingsvisie Barneveld betrokken. In Garderen is onderzoek uitgevoerd naar eventuele aanvullende maatregelen om het doorgaande (vracht)verkeer te ontmoedigen door de kern te rijden. In Voorthuizen zagen we dat de nieuwe  rondweg een positief effect heeft op met name de verkeersintensiteit en -veiligheid op de noord-zuid verbinding in Voorthuizen.

 

Naast het treffen van verkeersmaatregelen wordt, in samenwerking met de Jongerenraad, ook met bewustwording van gedrag geprobeerd de verkeersveiligheid te vergoten, bijvoorbeeld in relatie tot alcoholgebruik, bij jonge beginnende bestuurders en met een opfriscursus verkeersregels voor ouderen. Langs de Stationsweg staat de eerste flitspaal van Barneveld.

 

Duurzaamheid
Barneveld werkt hard om in 2050 energieneutraal te zijn. De CO2-ladder in onze eigen gemeentelijke organisatie laat zien, dat in 2020 de gemeentelijke CO2 uitstoot met 70% is gedaald ten opzichte van 2015. We zijn daarmee goed op weg om de CO2 doelstelling te halen om in 2022 78% minder CO2 uit te stoten. We gaan verder met het verduurzamen van de gemeente, door te investeren in LED-verlichting en energiezuinige ketels en onze gemeentelijke voertuigen te laten rijden op biobrandstoffen.

We zien dat het doel van 2% minder energieverbruik per jaar is bereikt. Het doel van 20% duurzame energieopwekking nog niet. Wel is het aantal zonnepanelen op daken jaarlijks verdubbeld. De eerste warmtevisie is vastgesteld, met onder andere aandacht voor Wijk van de Toekomst De Glind. Via de energielokketten zetten we in op energiebesparing. Via een tour langs de dorpen dachten inwoners actief mee over de energietransitie. Op het gebied van mogelijke windenergie zijn ook stappen gezet. Na input van de MER (Milieueffectrapportage), het houden van een beleidsconfrontatie en verschillende inloopbijeenkomsten (Terschuur, Zwartebroek en De Glind) bleek uiteindelijk Harselaar, ten zuiden van de A1, het meest kansrijk voor de ontwikkeling van windenergie. Hiervoor is een winddialoog van start gegaan.

 

Het aanpassen van onze buitenruimte aan het klimaat pakken we samen met inwoners, organisaties en bedrijven op. In 2020 is het inrichten van groene schoolpleinen gestart. Voor de subsidieregeling voor klimaatadaptieve maatregelen, zoals het afkoppelen van regenwater en het ontstenen van tuinen, ontvingen we in 2020 al zo’n 100 aanvragen. Op initiatief van Plaatselijk Belang Barneveld zijn in het centrum van Barneveld geveltuinen aangelegd. Geveltuinen dragen bij aan een groener beeld van het centrum en hebben, op bescheiden wijze, ook een positief effect op het tegengaan van hittestress en het vergroten van de biodiversiteit.

 

In het vastgestelde Strategieplan Grondstoffen ligt de focus op circulair en duurzaam grondstoffenbeheer. Op basis van participatie (meedenken en meedoen) met inwoners en stakeholders en op basis van een communicatiestrategie ter ondersteuning van gedragsverandering, wordt een concreet maatregelenpakket uitgewerkt en uitgevoerd. Verenigingen hebben al meegedacht om een nieuwe invulling te geven aan de "oud papier regeling". Een aantal verenigingen doet mee aan projecten en activiteiten (voor een vergoeding) gerelateerd aan de doelstellingen uit het Strategieplan Grondstoffen 2020-2024.

 

Regionale samenwerking

Om ontwikkelingen af te stemmen en om de Barneveldse belangen goed te positioneren en ambities op het gebied van ondermeer woningbouw, bedrijfslocaties, energie- en landbouwtransitie en bereikbaarheid te realiseren werkt de gemeente samen. Met name in de regio Foodvalley, maar ook in de regio Amersfoort en de Veluwe. 

 

Dienstverlening
De inwoner staat centraal in al onze contacten. Daar werken we aan. Dit doen we digitaal waar het kan, persoonlijk waar nodig. In 2020 hebben we online 45% meer inwoners kunnen bedienen. Er is een toename van ruim 30% van aanvragen die online worden gestart, ten opzichte van 2019. Sinds mei 2020 is chatten met de gemeente ook mogelijk. Hier wordt gemiddeld 40-50 keer per week gebruik van gemaakt. Ook maakt de gemeente sinds 2020 gebruik van een burgerpanel van circa 650 inwoners om informatie op te halen. Zo is de dienstverlening van de gemeente gewaardeerd met een 7,3. 

 

De telefonische bereikbaarheid is in 2020 voorzichtig verbeterd. Voor een bezoek aan de balie in het gemeentehuis werkt de gemeente volledig op afspraak. Hierdoor is er geen wachttijd in het gemeentehuis voor de balies en is bezoek coronaproof mogelijk. Afspraken kunnen online en telefonisch ingepland worden.  

Financieel resultaat

We sluiten het jaar af met een positief saldo van € 914.000 op de reguliere exploitatie, met daarbovenop € 600.000 incidenteel als gevolg van voordelige resultaten op de grondexploitaties (inclusief afdracht VPB ad. € 985.000). In de vastgestelde maandrapportage van december 2020 gingen we nog uit van een verwacht positief saldo van € 30.000 op de reguliere exploitatie. Een resultaat waar we als gemeente trots op mogen zijn, gezien de extra druk op de gemeente met name vanwege de coronacrisis.

Het saldo op de reguliere exploitatie is bijna € 1.200.000 positiever dan het verwachte negatieve saldo van € 252.000 waar we bij het opstellen van de Programmabegroting 2020 nog vanuit gingen. Toen schetsten we een sluitende meerjarenbegroting, uitgezonderd van het startjaar 2020.

 

Verschil met maandrapportage december 2020
Ondanks de grotere uitgaven door corona hebben we er toch voor kunnen zorgen dat we het jaar 2020 met een positief resultaat afsluiten. Zo hadden we minder kosten voor lokaal onderwijs,  meer inkomsten aan leges door de extra bouwvergunningen en extra inkomsten op de gebouwen en gronden (verkopen, niet zijnde grondexploitatie). Daar bovenop heeft de winst op de grondexploitatie een positieve bijdrage aan het resultaat geleverd.

 

Het verschil tussen het verwachte resultaat genoemd in de maandrapportage van december 2020 en het uiteindelijke positieve resultaat op de reguliere exploitatie komt onder andere door:

 • hogere lasten op de voorzieningen inwoners met een beperking inclusief jeugd (structureel € 880.000 N);
 • minder uitgiftes paspoorten en rijbewijzen, waardoor minder inkomsten (€ 180.000 N);
 • hogere Wabo leges (€ 472.000 V);
 • lagere lasten op lokaal onderwijsbeleid (€ 600.000 V);
 • de vorming van een voorziening pensioenen wethouders (€ 588.000 N). Om het risico op te vangen van bijstortingen voor toekomstige pensioenen van wethouders is het vereist hiervoor een verplichting op te nemen in de vorm van een voorziening. Op basis van de huidige informatie is deze verplichting ongeveer € 588.000. Het instellen hiervan is een bevoegdheid van de raad en is daarom als beslispunt opgenomen bij dit jaarverslag.
 • Voor de uitvoering van de regeling Tozo zijn middelen beschikbaar gesteld door het Rijk (€ 517.000) ter dekking van de organisatiekosten. Deze inkomsten zijn in 2020 binnengekomen, maar ook nodig in 2021. Om die reden stellen we voor dit bedrag te storten in een nieuw te vormen bestemmingsreserve, zie beslispunten.

 • Vrijval voorziening primair onderwijs (€ 190.000). Deze dient ter dekking van de kosten van nog te voorzien onderhoud. Conform de voorwaarden van een onderhoudsegalisatievoorziening (BBV) moeten geplande onderhoudskosten opgenomen worden in een beheerplan. Omdat hieraan niet is voldaan, maar het bedrag nog wel nodig is ter dekking van de toekomstige kosten van onderhoud, wordt voorgesteld de voorziening vrij te laten vallen en het bedrag te storten in een nieuw te vormen bestemmingsreserve. In het huisvestingsplan 2020 was reeds besloten de kosten te dekken uit deze voorziening.

Zie voor een uitgebreide onderbouwing de verschillenanalyse in het Financieel Resultaat.

 

Grondexploitatie

In totaal komt het resultaat op de grondexploitaties uit op een voordeel van € 2,16 miljoen. Dit resultaat bestaat uit een deel bedrijventerreinen (€ 597.000) en een deel woningbouw (€ 1,56 miljoen). Dit is een saldo van tussentijdse winstnemingen op lopende projecten, resultaat van afgeronde projecten, en de bijstellingen op de verliesvoorziening.

In 2020 zijn zes projecten gereed gekomen. Eind november 2020 zijn de grondexploitaties voor Veller I en Puurveen afgesloten. Op 3 februari 2021 heeft de raad daarover besloten.

 

Ultimo 2020 zijn nogmaals een 4-tal projecten afgerond, te weten Briellaerd-Noord, Wildzoom, De Enk (Valkhof), en de Herontwikkeling Achterveldseweg (gezamenlijk resultaat € 339.000). Via het raadsvoorstel van deze jaarverslaggeving 2020 wordt voorgesteld deze grondexploitaties af te sluiten. In de verliezen van Briellaerd-Noord en Wildzoom is in eerdere jaren al voorzien door een storting in de voorziening voor verlieslatende grondexploitaties. De vrijval van de voorziening van deze 2 projecten komt op € 21.000. 

 

Vanuit het actualiseren van de grondexploitaties hebben er wijzigingen in de verliesvoorziening plaatsgevonden. De totale mutatie (verschil 2019 met 2020) bedraagt een verlaging van € 3,94 miljoen. Deze wordt veroorzaakt door:

 1. Verlaging t.b.v. dekking en i.v.m. vrijval afsluiten 3-tal verlieslatende projecten (Briellaerd Noord, Veller I en Wildzoom);
 2. Verhoging van de verliesvoorziening voor 6 doorlopende projecten (saldo).

In februari heeft de raad al besloten de verliesvoorziening voor het project Veller I met € 3,15 miljoen te verlagen. In deze jaarverslaggeving vragen we de verliesvoorziening met het resterende deel van (€ 3,94 – € 3,15) € 786.000 te verlagen.

 

Voor het openen van een grondexploitatie voor de Kromme Akker Zuid in Voorthuizen is een beslispunt toegevoegd. Normaal gesproken gebeurt dit bij het vaststellen van het bestemmingsplan voor het betreffende gebied. Dat is destijds abusievelijk verzuimd.

 

Alle nog in 2021 lopende grondexploitaties zijn geactualiseerd en in een Meerjarenprognose grondexploitaties (MPG) opgenomen. Dit MPG is gebruikt ter onderbouwing van de jaarrekening en onder meer gebruikt voor bijlagen 2 en 3. In bijlage 2 vindt u de geactualiseerde gegevens van de grondexploitaties. In bijlage 3 vindt u het verloop van de verliesvoorziening per complex. In het MPG, dat u ter kennisname wordt aangeboden, vindt u een nadere uitwerking op complex-niveau. Geconcludeerd kan worden dat de huidige grondexploitaties tot en met 2029 lopen en de opbrengsten daaruit, evenals de hiervoor getroffen voorzieningen, gedurende die periode, afnemen. Hierdoor kan, zoals opgemerkt, een herijking van het grondbeleid, in relatie tot de gewenste groei van de gemeente, wenselijk zijn. In paragraaf 5 wordt verder ingegaan op het grondbeleid en de ontwikkeling in te verwachten resultaten. Met het vaststellen van de jaarverslaggeving vragen wij u de te verwachten resultaten van de grondexploitaties op eindwaarde vast te stellen.

 

Toevoegen VPB

Voor het geheel aan winstnemingen van 2020 is rekening gehouden met een fiscale afdracht van per saldo € 985.000. Het definitief te betalen bedrag aan vennootschapsbelasting vloeit voort uit de definitieve aanslag en kan hier nog van afwijken. De afdracht aan VPB wordt geboekt in programma 4.

 

Duurzaamheidsbijdrage

Voor de realisatie van energiezuinige sociale huurwoningen in de nieuwbouwwijk Holzenbosch in Voorthuizen is een éénmalige duurzaamheidsbijdrage toegezegd voor de Woningstichting Barneveld. Voor de bouw van 45 BENG (Bijna Energieneutrale Gebouwen)-woningen is een bijdrage van € 5.000 per woning overeengekomen als stimulans voor deze pilot vooruitlopend op de wettelijke invoering van de BENG-eisen per 1 januari 2021 voor alle woningen en gebouwen. Omdat de bijdrage betrekking heeft op het vastgoed (woningen), mag de bijdrage volgens de voorschriften (Besluit begroting en verantwoording (BBV) en vennootschapsbelasting (VpB) niet ten laste van de grondexploitatie Holzenbosch I worden gebracht. Het college stelt voor om de bijdrage van € 225.000 (45 x € 5.000) ten laste te laten komen van het jaarrekeningresultaat 2020.

 

Resultaatbestemming

Onze gemeente houdt, conform de ‘notitie reserves en voorzieningen’ een beperkt aantal reserves aan. De algemene en bestendige lijn is dat de algemene reserve er is om incidentele uitgaven en tekorten op te vangen en er kunnen incidentele positieve resultaten aan toegevoegd worden. Dit jaar is er een positief resultaat van € 1.514.000. Het voorstel is om een bedrag van € 225.000 te besteden aan een éénmalige duurzaamheidsbijdrage aan Woningstichting Barneveld voor de bouw van 45 BENG- woningen. Daarnaast wordt voorgesteld om de vrijval van de verliesvoorziening van € 21.000 (Briellaerd/Wildzoom) net als in 2018 en 2019, aan de reserve Stamkapitaal toe te voegen, van waaruit de verliesvoorziening is gevormd. 

Vervolgens wordt gevraagd om het resterende bedrag van € 561.000 toe te voegen aan de algemene reserve.

 

Ontwikkeling schuldpositie

Door investeringen in infra en vastgoed en door (voor-)financiering van grondexploitaties, die door externe financiering zijn gerealiseerd, is de solvabiliteit met 2% afgenomen (van 27% naar 25%). De solvabiliteit is hiermee nog steeds ruim hoger dan de streefwaarde van (minimaal) 20%. De netto schuldquote met 1% toegenomen (van 146% naar 147%) ten opzichte van 2019. De netto schuldquote is weliswaar hoger dan de streefwaarde (maximaal 130%), maar lager dan verwacht (162%).

 

Ontwikkeling weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen (exclusief het financieel resultaat) is met een waarde van 2,5 hoger dan de waarde van de begroting 2020 (1,8). De weerstandsratio overstijgt op dit moment de norm van 2. De mogelijke (financiële) effecten van het coronavirus zijn meegenomen in de actualisatie van de risico’s in de jaarrekening 2020 (1,5 mln). Wij hebben de raad meerdere keren tussentijds geïnformeerd over de acties van het college (en eventuele risico’s en beheersmaatregelen) ten gevolge van de coronacrisis.

 

Reserve bovenwijks

In de jaarverslaggeving 2020 is voor bijdragen aan bovenwijkse voorzieningen vanuit grondexploitaties en ontwikkellocaties van derden € 4,0 miljoen in deze reserve gestort. Deze bijdragen zijn bestemd voor het mede-realiseren van bovenwijkse voorzieningen, zoals die benoemd zijn in de door de raad vastgestelde nota ‘Bovenwijkse investeringen 2019’. In 2020 is ook € 6,7 miljoen onttrokken uit deze reserve voor de bijdragen van ontwikkellocaties aan de vastgestelde infrastructurele projecten, zoals Harselaar-Zuid en Holzenbosch. Hierbij wordt gevraagd in te stemmen met deze storting in en onttrekking aan de reserve bovenwijkse voorzieningen.

 

 

Vaststelling

De jaarverslaggeving 2020 bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. De jaarverslaggeving 2020 bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. De hierin opgenomen jaarrekening en het hierin opgenomen jaarverslag zijn gecontroleerd door BakerTilly.

 

Wij stellen u voor:

 1. De jaarverslaggeving 2020 vast te stellen;
 2. De grondexploitatie per ultimo 31 december 2020 af te sluiten voor de projecten Briellaerd-Noord, Wildzoom, De Enk (Valkhof), en Herontwikkeling Achterveldseweg en het resultaat ervan vast te stellen op € 339.000 positief;
 3. Het verlies van de projecten Briellaerd-Noord en Herontwikkeling Wildzoom te dekken uit de reeds eerder gevormde beschikbare verliesvoorziening;
 4. Ultimo 2020 een grondexploitatie te openen voor de Kromme Akker Zuid;
 5. De te verwachten resultaten van de geactualiseerde grondexploitaties op eindwaarde vast te stellen (bijlage 2);
 6. De verlaging van de verliesvoorziening grondexploitaties met € 786.000 vast te stellen (naar een totaalbedrag ultimo 2020 van € 21.645.000);
 7. De in 2020 ontvangen bijdragen van ontwikkellocaties ad € 4,0 miljoen in de reserve bovenwijks te storten en een bedrag ad € 6,7 miljoen aan deze reserve te onttrekken;
 8. Een voorziening in te stellen voor de pensioenen wethouders en hieraan € 588.000 te doteren;
 9. De voorziening primair onderwijs vrij te laten vallen in het resultaat (€ 190.000);
 10. Het positieve resultaat over 2020 ad € 1.514.000 als volgt te bestemmen:
 • € 21.000 toe te voegen aan de reserve Stamkapitaal (=voormalige Nuon-reserve) (resultaat Briellaerd/Wildzoom)
 • € 225.000 te besteden aan een éénmalige duurzaamheidsbijdrage aan Woningstichting Barneveld voor de bouw van 45 BENG- woningen;
 • Een bestemmingsreserve te vormen ter dekking van de uitvoeringskosten Tozo (€ 517.000);
 • Een bestemmingsreserve te vormen ter dekking van de onderhoudskosten schoolgebouwen (€ 190.000);
 • Het resterende deel, € 561.000, toe te voegen aan de algemene reserve;

   11. Décharge te verlenen aan het college van Burgemeester en wethouders voor het gevoerde beleid.

 

Burgemeester en wethouders van Barneveld,

 

 

W. Wieringa                                                                         J.J. Luteijn

Secretaris                                                                            Burgemeester

 • Jaarverslaggeving 2020