Planning budgetcyclus 2017

Toelichting

Jaarverslaggeving

  • Planning vergelijkbaar met vorig jaar; nu in LPC (nieuw).

Maandrapportage

  • De agendacommissie heeft op 19-12-16 besloten dat de Maandrapportage van april (verzenden 18-05-17) in de raad van 7 juni (Kadernotavergadering) komt
  • De agendacommissie heeft op 19-12-16 besloten dat de Maandrapportage van augustus (verzenden 22 september) in de raad van 27 september komt

Kadernota

In vergelijking met vorig jaar is de vergadering een week eerder (i.v.m. VNG congres).
I.v.m. de meivakantie (2 weken) is het totstandkomingsproces verder naar voren gehaald, zodat de raad de ontwerp-Kadernota 4 weken voor de vergadering kan ontvangen. 

Dit kan van invloed zijn op de actualiteit.

 

Nieuw is een inventievere manier van communiceren (filmpjes e.d.).

 

Programmabegroting

  • Planning vergelijkbaar met vorig jaar

Jaarverslaggeving 2016

 

Datum

Actie

Wat

21-03-2017

BDV

Vaststelling jaarverslaggeving in B&W

24-03-2017

BDV

Jaarverslaggeving digitaal naar raadsleden -> onder embargo

30-03-2017

B&D

Persgesprek over jaarverslaggeving-> op do een week later

05-04-2017

Accountant

Ontvangst definitief rapport accountant plus verzenden naar auditcie door B&D

11-04-2017

B&D/BDV

Behandeling concept reactie college op rapport accountant in B&W

18-04-2017

B&D

Reactie college op rapport accountant naar de raadsleden

20-04-2017

B&D

Auditcommissie (accountant aanwezig)

9, 10, 11 mei

B&D/BDV

Commissievergaderingen

24-05-2017

BDV/B&D

Behandeling jaarverslaggeving in raad** (in de avond)

 

**presentatie accountant 

Goede vrijdag: 14 april,  2e Paasdag: 17 april, 24/4 t/m 5/5: meivakantie, 25/5: Hemelvaartsdag

 

Maandrapportages 2017

9x per jaar wordt een maandrapportage opgesteld. Over januari, juni en juli niet.

De maandrapportage wordt door de raad vastgesteld (rubriek F: wijzigen kaders m.b.t. financiën en planning).

De agendacommissie heeft, op verzoek van de auditcommissie, besloten de maandrapportage jaarlijks in de commissievergadering

van april (gelijk met de Jaarverslaggeving) en oktober (gelijk met de Pb) te agenderen.

 

Datum

Actie

Wat (en toelichting)

21-03-2017

B&w

Vaststellen maandrapportage februari

24-03-2017

B&D

Verzending maandrapportage aan raad (voor raad 19 april)

18-04-2017*²

B&w

Vaststellen maandrapportage maart

21-04-2017

B&D

Verzending maandrapportage aan raad (voor raad 24 mei)

16-05-2017

B&w

Vaststellen maandrapportage april

18-05-2017

B&D

Verzending maandrapportage aan raad (voor raad 7 juni) (Kadernota)

20-06-2017

B&w

Vaststellen maandrapportage mei

23-06-2017

BMO

Verzending maandrapportage aan raad (voor raad 5 juli)

19-09-2017*6

B&w

Vaststellen maandrapportage juni/aug

22-09-2017

BMO

Verzending maandrapportage aan raad (voor raad 27 sept)

17-10-2017*7

B&w

Vaststellen maandrapportage sept

27-10-2017*7

B&D

Verzending maandrapportage aan raad (voor raad 8 nov)

21-11-2017

B&w

Vaststellen maandrapportage okt

24-11-2017

B&D

Verzending maandrapportage aan raad (voor raad 20 dec)

19-12-2017

B&w

Vaststellen maandrapportage nov

22-12-2017

B&D

Verzending maandrapportage aan raad (voor raad jan)

23-01-2018

B&w

Vaststellen maandrapportage dec

26-01-2018

BMO

Verzenden maandrapportage aan raad (voor raad febr)

 

*² 2e Paasdag: 17 april             *6Prinsjesdag: 19 sept         7Herfst: 14 t/m 22 okt

Kadernota 2018-2021

 

Datum

Door

Actie

24-04-17

B&w

Vaststellen ontwerp-Kadernota

11-05-17

B&D

Nieuwe pdf Ontwerp-Kadernota gereed en beschikbaar voor raadsleden (onder embargo)

18/05/17

B&D

Persgesprek Kadernota en persbericht

29/05/17

Raadsfracties

Indienen reactie op ontwerp-Kadernota bij communicatie

15/05/17 - 29/05/17

B&D

Mogelijkheid stellen/beantwoorden technische vragen fracties

Vóór 9.00 uur (29/5) gestelde vragen worden uiterlijk 06/06/17 beantwoord

01-07-17

B&D

Aankondiging en toelichting ontwerp-Kadernota behandeling op gemeentelijke pagina + visie fracties op Kadernota (aanleveren 6/6)

02-06-17

B&D

concept-antwoorden naar portefeuillehouders

06-06-17 *4

B&D

Opmerkingen portefeuillehouders verwerkt, antwoorden naar raadsleden

07/06/17*

Raad

Behandeling en vaststelling Kadernota in Raad

 

4 Pinksteren 4 en 5 juni   24/4 t/m 5/5: meivakantie                     25/5: Hemelvaartsdag

Programmabegroting 2018

Datum

Door

Actie

10-10-17

B&W

Vaststellen ontwerp Programmabegroting 2018

13-10-17 

B&D

Ontwerp-Pb (digitaal) naar raadsleden (onder embargo)

19-10-17*7

BMO

Persgesprek over ontwerp-Pb 2018

24 t/m 26-10-17

B&D/BDV

Commissievergadering over ontwerp-Pb

08-11-17

Raad

Behandeling Programmabegroting + LTA onderwerpen

Zomer: 8 juli t/m 20 aug    *7Herfst: 14 t/m 22 okt

LTA onderwerpen 2017-2021

Datum

Door

Actie

09/10/17

B&D

Verschillenanalyse in agendacommissie

08-11-17

B&D

LTA onderwerpen in raadsvergadering (gelijk met Programmabegroting)

 

Interimcontrole accountant

Datum

Wie

Wat

23-11-17

BMO

Bespreking managementletter in auditcommissie

  • Planning 2017 raad