Planning budgetcyclus 2016

Toelichting

Jaarverslaggeving

  • Planning vergelijkbaar met vorig jaar (nog niet in LPC): vaststelling door raad in mei

Maandrapportage

  • De agendacommissie heeft op 14-12-15 besloten dat de Maandrapportage van april in de raad van juni (Kadernotavergadering) komt

Kadernota

Planning conform vorig jaar, nieuw/anders is::

  • Inventievere manier van communiceren (filmpjes e.d.)

Programmabegroting

  • Planning vergelijkbaar met vorig jaar

Jaarverslaggeving 2015

Datum

Actie

Wat

15-03-2016

FIN

vaststelling  jaarverslaggeving in B&W

22-03-2016

FIN

Jaarverslaggeving digitaal naar raadsleden -> onder embargo

31-03-2016

BMO

Persgesprek over jaarverslaggeving

19-04-2016

BMO

Reactie college op rapport accountant naar de raadsleden

21-04-2016

BMO

Auditcommissie (accountant aanwezig)

10, 11, 12 mei

BMO/FIN

Commissievergaderingen

25-05-2016

FIN/BMO

Behandeling jaarverslaggeving in raad** (in de avond)

20 t/m 28 februari: voorjaarsvakantie

Goede vrijdag: 25 maart, 2e Paasdag: 28 maart, 23/4 t/m 8/5: meivakantie

 

Maandrapportages 2016

9x per jaar wordt een maandrapportage opgesteld. Over januari, juni en juli niet.

De maandrapportage wordt door de raad vastgesteld (rubriek F: wijzigenkaders m.b.t. financiën en planning).

De agendacommissie heeft, op verzoek van de auditcommissie, besloten de maandrapportage jaarlijks in de commissievergadering

van april (gelijk met de Jaarverslaggeving) en oktober (gelijk met de Pb) te agenderen.

 

Datum

Actie

Wat

22-03-2016

B&w

Vaststellen maandrapportage februari

24-03-2016*

BMO

Verzending maandrapportage aan raad (voor raad 8 april)

19-04-2016

B&w

Vaststellen maandrapportage maart

22-04-2016*2

BMO

Verzending maandrapportage aan raad (voor raad 25 mei)

17-05-2016*³

B&w

Vaststellen maandrapportage april

20-05-2016

BMO

Verzending maandrapportage aan raad (voor raad 15 juni)*6

21-06-2016

B&w

Vaststellen maandrapportage mei

14-06-2016

BMO

Verzending maandrapportage aan raad (voor raad 6 juli)

22-08-2016*4

FIN

Start opstellen afdelingsrapportage juni/aug

05-09-2016

Afdelingen

Indienen afdelingsrapportage juni/aug

13-09-2016

B&w

Vaststellen maandrapportage juni/aug

16-09-2016*4

BMO

Verzending maandrapportage aan raad (voor raad 28 sept)

25-10-2016*5

B&w

Vaststellen maandrapportage sept

28-10-2015

BMO

Verzending maandrapportage aan raad (voor raad 9 nov)

22-11-2016

B&w

Vaststellen maandrapportage okt

25-11-2016

BMO

Verzending maandrapportage aan raad (voor raad 14 dec)

20-12-2016

B&w

Vaststellen maandrapportage nov

23-12-2016

BMO

Verzending maandrapportage aan raad (voor raad jan)

17-01-2017

B&w

Vaststellen maandrapportage dec

20-01-2017

BMO

Verzenden maandrapportage aan raad (voor raad febr 2017)

*Goede vrijdag: 25 maart, 2e Paasdag: 28 maart

Meivakantie: 23/4 t/m 8 mei, Hemelvaartsdag: 5 mei, *³Pinksteren: 15 en 16 mei           

*4 9 juli t/m 21 aug: zomervakantie: week langer tijd voor opstellen

*5 15 t/m 23 okt herfstvakantie: vaststelling b&w week later, na de herfstvakantie (daardoor maandrapportage sept niet beschikbaar voor commissie van oktober: maandrapportage van augustus agenderen)

*6 In juni is er geen reguliere raad; alleen de Kadernota vergadering (15 juni). 

Kadernota 2017-2020

 

 

 

Datum

Door

Actie

17-05-16

B&w

Vaststellen ontwerp-Kadernota

20-05-16

BMO

Nieuwe pdf Ontwerp-Kadernota gereed en beschikbaar voor raadsleden (onder embargo)

26/05/16

BMO

Persgesprek Kadernota en persbericht

06/06/16

Raadsfracties

Indienen reactie op ontwerp-Kadernota bij communicatie

23/05/16 - 06/06/16

BMO

Mogelijkheid stellen/beantwoorden technische vragen fracties

Vóór 9.00 uur (6/6) gestelde vragen worden uiterlijk 13/06/16 beantwoord

09-06-16

BMO

Aankondiging en toelichting ontwerp-Kadernota behandeling op gemeentelijke pagina + visie fracties op Kadernota (aanleveren 6/6)

10-06-16

BMO

concept-antwoorden naar portefeuillehouders

13-06-16

BMO

Opmerkingen portefeuillehouders verwerkt, antwoorden naar raadsleden

15/06/16

Raad

Behandeling en vaststelling Kadernota in Raad

22/06/16

BMO

PDF in LPC + archief

 

Programmabegroting 2017

 

Datum

Door

Actie

11-10-16

B&W

Vaststellen ontwerp Programmabegroting 2017

14-10-16 

BMO

Ontwerp-Pb (digitaal) naar raadsleden (onder embargo)

24-10-16*

BMO

Persgesprek over ontwerp-Pb 2017

25 t/m 27-10-16

BMO/FIN

Commissievergadering over ontwerp-Pb

09-11-16

Raad

Behandeling Programmabegroting + LTA onderwerpen

25-11-16

BMO/FIN

Nieuwe pdf in LPC (site) + archief

*15 t/m 23 okt herfstvakantie

LTA onderwerpen 2016-2020

Datum

Door

Actie

10/10/16

BMO

Verschillenanalyse in agendacommissie

09-11-16

BMO

LTA onderwerpen in raadsvergadering (gelijk met Programmabegroting)

  • Planning 2016 raad