Aan de raad

 

Barneveld, 31 mei 2023

 

 

Aanbieding

 

 

Eerste Tussenrapportage 2023


Hierbij bieden wij u de eerste Tussenrapportage 2023 aan, met peildatum 1 april. Deze sluit aan op de uitgangspunten van de lopende Programmabegroting 2023. Aan de hand daarvan geven we (verwachte) afwijkingen op financiën en beleid weer. 
Tegelijkertijd staat de Tussenrapportage ook in relatie met de Kadernota 2024-2027. Een aantal zaken dat via de Tussenrapportage wordt voorgesteld, werkt door op het opstellen van de Kadernota. Uiteindelijk worden deze dan ook betrokken bij de Programmabegroting 2024, die in het najaar wordt vastgesteld.

 

Ontwikkelingen die tot bijstelling leiden

 

Verderop in deze rapportage geven wij per specifieke begrotingsprogramma de voortgang weer en de benodigde bijstellingen, op inhoud en financiën. De belangrijkste ontwikkeling die leidt tot het doen van aanpassingen in de vier afzonderlijke begrotingsprogramma’s zijn de sinds 2022 zeer ingrijpend veranderde (markt)omstandigheden. Dit mede als gevolg van de oorlog in Oekraïne. We vertellen u daarmee geen nieuws. Er is sprake van een sterk gestegen ongekend hoge inflatie, schaarste aan grondstoffen en gebrek aan arbeidscapaciteit.


Wat bij de deze eerste Tussenrapportage wel opvalt, is het feit dat nu voor het eerst de gevolgen van deze gewijzigde omstandigheden zichtbaar en merkbaar worden in de Programmabegroting 2023. Deze zorgen er grotendeels voor dat op basis van het huidige beeld over 2023 het resultaat negatiever uitkomt dan eerder verwacht. In plaats van een verwacht resultaat van € 549.000 (nadelig), moeten we naar aanleiding van deze eerste Tussenrapportage het beeld bijstellen naar € 2.4 miljoen (nadelig). Veel daarvan heeft te maken met het aanpassen van kostenniveaus aan gestegen prijzen en loonkosten als gevolg van fors gestegen CAO-afspraken bij gemeenten en verbonden partijen.

Marktontwikkeling (stijgende rente, schaarste) en complexe regelgeving zorgen ook voor bijstellingen bij de uitvoering van ruimtelijke plannen en woningbouw. Deze lopen weliswaar door, maar hebben  wel te maken met vertraging en het noodzakelijkerwijs moeten doorschuiven van activiteiten.

 

Tegelijkertijd zien we ook lichtpunten. De voortdurende aandacht voor preventie en anders werken in de specialistische Jeugdhulp en het aangepaste woonplaatsbeginsel zorgen ervoor dat de kosten aanzienlijk zijn gereduceerd zonder dat de hulpverlening daarmee in het gedrang is gekomen. Het tegendeel is het geval. Er wordt in een eerder stadium passende zorg verleend.

Ook is er veel dynamiek gaande binnen de Barneveldse samenleving. Inwoners, verenigingen en instellingen op terrein van sport, cultuur en onderwijs slaan de handen ineen en nemen met steun van de gemeente hun verantwoordelijkheid. Via diverse akkoorden met betrekking tot sport en bewegen , leefstijl en gezondheid, stimuleren van cultuur en bestrijden van onderwijsachterstanden wordt concreet actie ondernomen. Om samen te werken aan meer welzijn binnen de gemeente waarin iedereen naar vermogen mee kan doen.

Tot slot merken we op dat het welzijn niet ophoudt bij onze gemeentegrenzen en dat wij ook de verantwoordelijkheid voelen om bij te dragen aan het oplossen van de crisis in de opvang van vluchtelingen. We hebben daarom de komst van een AZC binnen de gemeente in voorbereiding genomen.

 

Vaststelling

 

De eerste Tussenrapportage 2023 bieden wij u hierbij aan. Wij stellen u voor:

  1. De gewijzigde budgetten per programma, zoals aangegeven in tabel 1, te autoriseren voor het begrotingsjaar 2023;
  2. in te stemmen met de technische verwerking van de cao-stijging (verdeling naar taakvelden)

 

Burgemeester en wethouders van Barneveld,

 

W. Wieringa                              J. van der Tak
Secretaris                                 Burgemeester

 

 

  • Eerste tussenrapportage 2023