Aanbieding

Aan de raad  

   

Barneveld, 14 oktober 2022  

   

Aanbieding  

 

Tweede Tussenrapportage 2022

Hierbij bieden we u de tweede tussenrapportage 2022 aan, met peildatum 1 augustus 2022.

De tweede tussenrapportage wordt in november in de raad behandeld tegelijk met de programmabegroting 2023. De rapportage geeft een voorlopige eindprognose voor het lopende begrotingsjaar. Met deze timing kunt u zich een integraal beeld vormen tezamen met de begroting 2023. 

 

Deze tweede tussenrapportage sluit aan op de uitgangspunten van de lopende programmabegroting 2022. De programmabegroting 2022 is steeds het vertrekpunt. Aan de hand daarvan geven we (verwachte) afwijkingen op financiën en beleid weer. Ontwikkelingen op de grondexploitatie worden in deze tussenrapportage alleen tekstueel toegelicht; de financiële doorrekening van de grondexploitatie vindt zoals gebruikelijk plaats bij de jaarrekening. Een aantal zaken dat via deze tussenrapportage wordt voorgesteld, werkt door op de programmabegroting 2023. Het structurele financiële effect daarvan is nog niet verwerkt in het geactualiseerde financieel meerjarenperspectief, maar wordt middels een memo - samen met de vertaling van de septembercirculaire 2022 van het Rijk - bij behandeling van de programmabegroting 2023 aan de raad voorgelegd.

 

Ontwikkelingen die leiden tot bijstelling

In de programmabegroting 2022 hebben we onze doelen op papier gezet en financieel begroot. Dat hebben we behoedzaam gedaan. Via de eerste tussenrapportage 2022 hebben we de (positieve) financiële effecten vanuit de september- en decembercirculaire 2021 volledig verwerkt in de programmabegroting 2022.

Daarna is de meicirculaire 2022 verschenen van het Rijk.
Per saldo neemt de algemene uitkering in 2022 toe met ruim € 5,7 miljoen. Dat effect voor 2022 wordt verwerkt in deze tweede tussenrapportage. De hogere uitkering heeft vooral te maken met extra uitgaven op rijksniveau vanwege het nieuwe regeerakkoord en met een indexering op prijzen en lonen. Effecten vanaf 2023 zijn meegenomen in de programmabegroting 2023. Tot en met 2025 is er sprake van extra middelen vanuit het Gemeentefonds. Ook bij deze tussenrapportage kunnen wij u nog geen duidelijkheid geven over het financieel vooruitzicht voor de jaren na 2025. We wachten de afspraken hierover af tussen het kabinet en de VNG namens de gemeenten. De septembercirculaire 2022 is nog niet verwerkt in deze tussenrapportage.

 

In deze tweede tussenrapportage zien we veelal dezelfde onderwerpen terugkomen als bij de eerste tussenrapportage. We zien gedurende de afgelopen maanden een verdere verdieping van de snel veranderende omstandigheden wereldwijd. Dit mede als gevolg van de oorlog in de Oekraïne. Die omstandigheden werken ook direct door naar de gemeente en hebben gevolgen voor de uitvoering van onze taken.


We hebben het dan onder andere over:

  • De opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne en het bieden van noodopvang ten behoeve van vluchtelingen en asielzoekers in het algemeen
  • Een nog sterker toegenomen inflatie en grotere stijging van de energieprijzen en materiaalkosten
  • Grote personeelskrapte op de arbeidsmarkt

 

Bij de rapportage over de verschillende programma’s ziet u dit ook terug. Daarnaast zien we dat de ambities van het kabinet met betrekking tot het bereiken van de klimaatdoelen, de stikstofaanpak en met name de verstedelijksopgaven nog recht overeind staan. Sterker nog, deze zijn nog verder uitgebreid. We zien een toegenomen regierol van het Rijk. Om zo zaken sneller en in mogelijk nog grotere omvang voor te laten bereiden door gemeenten in regionaal verband. Dit alles doet een groot beroep op de uitvoerings- en improvisatiekracht van de gemeente. Zeker nu ook de gemeente te maken heeft met een scherpe personeelskrapte. 

 

Nieuw in de tweede Tussenrapportage

  • We informeren u in een afzonderlijke bijlage over de stand van zaken van de investeringsprojecten
  • We informeren u – mede op verzoek van uw raad – in een afzonderlijke bijlage over de stand van zaken van de uitvoering van de budgetten die zijn overgeheveld uit 2021 naar 2022. Het proces voor het inzichtelijk maken van te overhevelen budgetten van 2022 naar 2023 starten we dit jaar eerder dan vorig jaar. We streven ernaar deze voorgestelde budgetoverhevelingen in december aan u voor te leggen ter vaststelling.

 

Tenslotte

Het zijn woelige tijden, waarin veel van de gemeente wordt gevraagd. Maar ook van onze inwoners, organisaties en ondernemers. Groeiende zorgen over het betalen van de energierekening. Verenigingen, die moeite hebben om hun huishoudboekje rond te krijgen. Zorgen voor agrariërs, die in de afgelopen periode diep zijn geraakt door ruimingen als gevolg van de vogelgriep. Juist dan is het zaak dat er voor hen een gemeente is als eerste nabije overheid. Een gemeente, die de balans weet te houden en voortdurend wendbaar is. Die de juiste prioriteiten stelt door bijvoorbeeld slagvaardig de energietoeslagen vanuit het Rijk op maat te verstrekken aan inwoners. Door ondernemers met raad en daad bij te staan. Door noodopvang van vluchtelingen te regelen om zo met andere gemeenten een actieve bijdrage te leveren aan een menswaardige opvang.
Wendbaar kunnen zijn betekent dat wij voortdurend keuzes moeten maken. Wat doen we wel, wat doen we niet en wat schuiven we door, gegeven de beschikbare capaciteit. Daarbij is het zeker niet uitgesloten - en bijna onvermijdelijk - dat er zaken moeten worden doorgeschoven naar 2023. Dit voorbehoud moeten we bij deze tweede tussenrapportage nadrukkelijk maken.

 

 

Vaststelling

De 2e tussenrapportage 2022 bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Wij stellen u voor:    

  1. De begroting 2022 tot en met de 2e tussenrapportage per beleidsproduct te autoriseren voor het begrotingsjaar 2022, zoals is aangegeven in het financieel overzicht per programma. 

 

Burgemeester en wethouders van Barneveld,  

   

   

W. Wieringa                                                                         J.J. Luteijn  

Secretaris                                                                            Burgemeester 

 

 

 

  • Tweede tussenrapportage 2022