Aan de raad  

   

Barneveld, 7 juni 2022  

   

Aanbieding  

 

Tussenrapportage in een nieuwe vorm

Hierbij bieden we u de eerste Tussenrapportage 2022 aan, met peildatum 1 april. Vanaf 2022 zijn we afgestapt van het geven van negen maandrapportages over het begrotingsjaar. Dit komt overeen met het rapport van de raadsrapporteurs en het advies van de raadswerkgroep P&C. Hiermee concentreren we ons op twee tussenrapportages: één in juli en één in november. De rapportage in juli wordt tegelijk in de raad behandeld met de Jaarverslaggeving en de Kaderbrief. De rapportage in november wordt tegelijk in de raad behandeld met de Programmabegroting. Beide rapportages geven een voorlopige eindprognose voor het lopende begrotingsjaar. Met deze timing kunt u zich een integraal beeld vormen. Daarnaast hebben de rapportages in de nieuwe vorm als doel u beter en completer te informeren.

 

Deze eerste Tussenrapportage sluit aan op de uitgangspunten van de lopende Programmabegroting 2022. De Programmabegroting 2022 is steeds het vertrekpunt. Aan de hand daarvan geven we (verwachte) afwijkingen op financiën en beleid weer. Tegelijkertijd staat de Tussenrapportage ook in relatie met de Kaderbrief 2023. Een aantal zaken dat via de Tussenrapportage wordt voorgesteld, werkt door op het opstellen van de Kaderbrief. Uiteindelijk worden deze ook betrokken bij de Programmabegroting 2023, die in het najaar wordt vastgesteld.

 

Ontwikkelingen die leiden tot bijstelling

In de Programmabegroting 2022 hebben we onze doelen op papier gezet en financieel begroot. Dat hebben we behoedzaam gedaan. Zo hebben we bijvoorbeeld de positieve financiële effecten vanuit de septembercirculaire 2021 niet volledig doorvertaald in de programmabegroting. Inmiddels is er een nieuw kabinet aangetreden met een nieuw regeerakkoord en financieel kader. Dat zorgt ervoor dat de positieve financiële effecten nu in deze Tussenrapportage wel volledig verwerkt zijn. Deze financiële effecten zijn afkomstig uit de september- en decembercirculaires 2021.

 

De kabinetsplannen reiken tot en met 2025. Voor gemeenten zorgt dit voor hogere baten uit het gemeentefonds. Dit komt vooral door hogere accressen en het opschorten van een omstreden bezuiniging. De zogenaamde opschalingskorting. Tegelijkertijd is het financiële vooruitzicht na 2025 voor de gemeenten nog onduidelijk. We kijken uit naar toekomstige afspraken tussen het kabinet en de gemeenten.

 

Wereldwijd hebben we te maken met snel veranderende omstandigheden. Deze omstandigheden werken door naar de gemeenten. Bij deze Tussenrapportage komt dit aan de orde. Hierbij valt te denken aan:

  • de ontstane situatie in Oekraïne (het opvangen van de vluchtelingen);
  • de scherp opgelopen inflatie;
  • opgelopen energieprijzen;
  • grondstoffentekorten;
  • tekorten op de arbeidsmarkt.

 

Dit alles zorgt ervoor dat het kabinet met een heroverweging op de rijksambities en bijbehorende financiering zal komen. Dit zal ook doorwerken naar gemeenten. In deze Tussenrapportage ziet u ook de eerste gevolgen van bovenstaande ontwikkelingen. En de bijbehorende wijzigingen op de vorig jaar opgestelde programmabegroting. We hebben dit alles zo goed mogelijk in beeld gebracht. Dit hebben we gedaan met de kennis van dit moment. We beseffen ons dat we nu vooral in scenario’s (“wat als, wat dan”) zullen moeten denken. Die overwegingen komen bij de Kaderbrief en de begrotingsvoorbereiding aan de orde. In dit document beperken we ons tot de grootste afwijkingen van de eerste drie maanden en de mogelijke maatregelen.

 

Coronamonitor

Er is geen aparte Coronamonitor in dit document verwerkt. Dit is anders dan voorheen. Dit komt door een scherpe ommekeer van de Coronacrisis. De beperkende maatregelen zijn inmiddels opgeheven. Onze inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers hebben weer de ruimte gekregen. Dit zorgt ervoor dat zij inmiddels veel activiteiten weer hebben opgepakt. Uiteraard zijn er nog steeds negatieve gevolgen voor hen. We proberen hen nog steeds zo goed mogelijk, vanuit onze rol, te ondersteunen. Ook blijven we alert op een eventuele nieuwe uitbraak. Maar voor nu is er geen reden meer voor een aparte monitor. Eventuele extra maatregelen worden niet meer apart, maar via de programma’s verwerkt. Dit geldt voor de maatregelen die zijn genomen of nog lopende zijn.

 

Gemeenteraadsverkiezingen

Tot slot zijn er begin dit jaar gemeenteraadsverkiezingen geweest. Deze zijn goed verlopen. Daarna kwam het proces van de bestuurswisseling. Dit heeft geleid tot een nieuw samengesteld college en een bijbehorend coalitieakkoord. De implicaties van dat akkoord zijn niet meegenomen in deze Tussenrapportage. Ze worden betrokken bij de Kaderbrief en vooral de Programmabegroting 2023.

 

 

Vaststelling

De 1e Tussenrapportage 2022 bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Wij stellen u voor:    

  1. De gewijzigde budgetten per beleidsproduct, zoals per programma aangegeven in het financieel overzicht, te autoriseren voor het begrotingsjaar 2022. 

 

Burgemeester en wethouders van Barneveld,  

   

   

W. Wieringa                                                                         J.J. Luteijn  

Secretaris                                                                            Burgemeester 

 

 

 

 

  • Eerste tussenrapportage 2022