BESLUITVORMING MAANDRAPPORTAGE OKTOBER 2021

B&W

16 november 2021

Verzonden aan raad

19 november 2021

In commissie 30 november 2021 

In raadsvergadering

15 december 2021

 

De raad van de gemeente Barneveld besluit:

 

 

Programma

 
 

1

2

3

4

 
  1. De gewijzigde budgetten per beleidsproduct te autoriseren
        nvt
  1. De geactualiseerde planning van de onderwerpen LTA vast te stellen.
  X X    

     c. De mutaties in de Coronamonitor op

         beleidsproduct vast te stellen conform de               bijlage;

X X X X  

     d. Een bedrag van € 1.424.000 in de reserve               Bovenwijkse voorzieningen te storten

  X      

     e. Een bedrag van € 267.000 uit de reserve

         Tozo te onttrekken t.b.v. uitvoeringskosten

      X  

 

N.B. 

1. In deze rapportage wordt vooruitlopend op de jaarrekening 2021 een integrale prognose gegeven op het jaareinderesultaat. Per afdeling is een collegevoorstel met budgetafwijkingen opgesteld, inclusief de bijstellingen van de coronamonitor (budgetbijstelling concern). Deze voorstellen zijn in de diverse programma's verwerkt. In een oplegmemo treft u een toelichting op hoofdlijnen van alle bijstellingen: Oplegmemo Maandrapportage oktober

2. De coronamonitor is als bijlage bijgevoegd.

 

 

 

Geamendeerd: geen

 

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 15 december 2021


De raad voornoemd,

de griffier,                                                 de voorzitter,

 

 

 

 

 

 

 

Inhoud      
       
Programma 1 Participatie en Ondersteuning
Programma 2 Bedrijvigheid en Bereikbaarheid
Programma 3 Woon- en Leefomgeving
Programma 4 Bestuur en interne dienstverlening

 

De te verwachten resultaten van de grondexploitaties worden normaliter geactualiseerd in de rapportages van februari, mei, augustus en november.

Dit jaar in de rapportages van maart en november.

 

 

 

link naar totaaldashboard

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Maandrapportage oktober 2021