Aanbieding

Barneveld, 18 mei 2021

 

 

Aan de raad,

 

Met trots bieden wij u de Kadernota 2022-2025, “Barneveld in beweging. Klaar voor de toekomst.” aan.

 

Financieel gezond Barneveld.

In de Programmabegroting 2021 hebben wij aangekondigd met een meerjarig sluitende begroting te komen. Die ambitie maken wij waar. De gemeente Barneveld is financieel gezond en met een stevige reservepositie hebben we voldoende vet op de botten om de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien. In deze kadernota 2022-2025 biedt het college een stevig en stabiel perspectief voor de toekomst en leggen wij een basis waarop doorgebouwd kan worden. De kadernota biedt voldoende wendbaarheid om in te spelen en mee te bewegen met onzekerheden in de toekomst. Onzekerheden die overigens ook positief kunnen uitvallen met extra inkomsten vanuit het Rijk voor de uitgaven in de jeugdzorg. Als college hebben we zelfs de ruimte kunnen vinden om de komende jaren extra te investeren in onze samenleving. Hierbij is wel een kanttekening te maken. Barneveld is een ondernemende en groeiende gemeente. De opbrengsten uit de grondexploitaties geven de ruimte om te investeren. Hierbij gaan we er van uit dat de inkomsten mee groeien.

 

Onze basis is sterk. We willen veel. We doen ook veel. Dat willen we blijven doen. Dat kan ook. Barneveld heeft de veerkracht en de wendbaarheid om bij te sturen en keuzes te maken. We staan daarom niet stil. Voor de komende jaren willen we blijven investeren in een gezonde, groene en duurzame woon- en werkomgeving. Blijvend goede zorg en dienstverlening voor onze inwoners en ondernemers en  tegelijkertijd het beheersbaar houden van de kosten. Investeren in een stevig woningbouwprogramma en goede voorzieningen die daarbij horen, zoals moderne onderwijs- en sporthuisvestiging, passende infrastructuur en cultuur. We blijven inzetten op het gebiedsgericht werken en de doorontwikkeling van ons dorpenbeleid als onderdeel van burger- en overheidsparticipatie. Daarbij werken we aan een organisatie die robuust is en klaar voor de toekomst.

 

Dynamisch. Duurzaam. Verbonden.

Met de Programmabegroting 2022 sluiten we de periode van het coalitieakkoord ‘Dynamisch. Duurzaam. Verbonden.’ af. Een periode waarin met elkaar hard is gewerkt aan een gemeente die inzet op groei, duurzaamheid en waar iedereen meedoet, zich veilig voelt en op een respectvolle manier met elkaar omgaat. Een periode die zich kenmerkt door dynamiek ook als gevolg van de coronacrisis, waarbij de samenleving en de organisatie haar wendbaarheid toont. We bouwen verder aan een duurzame samenleving en een duurzame organisatie, die klaar is voor de toekomst. Daarbij zoeken we de verbinding, zetten we er samen de schouders onder, vertrouwen we er op dat ieder zijn of haar steentje bij wil dragen, vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid. We maken ons op voor een toekomst waarbij we elkaar weer 'echt' in de ogen kunnen kijken, weer kunnen ontmoeten.

 

We leven in een veranderende wereld en tijdsgewricht.

De coronacrisis heeft een grote impact op onze samenleving als geheel en voor ieder individu. Sommigen denken dat straks alles weer wordt zoals het was. Anderen zijn er van overtuigd dat onze manier van leven en werken voor altijd zal veranderen. Er zijn veel vragen en nog niet overal antwoorden op. De lokale overheid vervult in deze tijden een extra belangrijke rol. Niet alleen in de crisisbeheersing en regelgeving, maar juist ook door het bieden van ondersteuning en hulp voor groepen uit onze samenleving die deze het hardste nodig hebben.

 

Het tempo van veranderingen zal de komende jaren onverminderd hoog blijven. Barneveld is volop in beweging. Er liggen verstedelijkingsopgaven, we groeien wellicht naar 85 tot 90.000 inwoners. Hierbij komt ook nog een mogelijke herindeling met Scherpenzeel. We bereiden een omgevingsvisie voor en hoewel we er rekening mee houden dat de omgevingswet waarschijnlijk weer wordt uitgesteld kunnen we niet stilzitten en afwachten. Onze samenleving vraagt een open en toegankelijke overheid. Een overheid die meedenkt en oplossingen kan aanreiken in maatschappelijke vraagstukken. Digitalisering zal een steeds hogere vlucht nemen om onze dienstverlening continu te verbeteren. Hierbij houden we de menselijke maat vast en willen we in direct contact zichtbaar en aanspreekbaar zijn. Deze kadernota legt wat ons betreft een basis waarin we samen met u en de samenleving zorgen dat we klaar zijn voor de toekomst.

 

Stappen naar de toekomst
Het college realiseert zich dat er op veel vragen nu nog geen antwoord is. Wij nemen wel de verantwoordelijkheid om nu met deze kadernota stappen te zetten die Barneveld voorbereiden voor de toekomst en daarmee voor een nieuwe collegeperiode. Daarbij richten wij ons op twee sporen.

 

In de eerste plaats doen we dat door een sluitende meerjarenbegroting aan u voor te leggen. Daarbij presenteren we een pakket maatregelen voor de korte termijn die de lange termijn niet beïnvloeden. Het college kiest dus voor maatregelen die de waardevolle voorzieningen van onze inwoners niet direct treffen en onze inwoners, ondernemers, en (culturele) instellingen zoveel mogelijk ontzien. Door inkomsten te verhogen, temporiserend te werken en daarbij ook onze eigen organisatie niet te ontzien, is het mogelijk een sluitende meerjarenbegroting aan te bieden. Wij kijken daarbij vooral naar wat nu moet en wat later kan, Daarbij realiseren we ons dat de organisatie een stevige opgave krijgt om met voorstellen te komen om nog scherper aan de wind te varen.

 

In de tweede plaats nemen wij de verantwoordelijkheid om u bij de begroting een groeiplan voor te leggen met een uitvoeringsagenda voor de komende jaren. In dit plan komt te staan hoe we ons de komende jaren willen ontwikkelen. Welke stappen gaan we zetten vanuit het nu naar de toekomst.  Wat voor gemeente wil Barneveld in de toekomst zijn (op sociaal, ruimtelijk en economisch gebied)? Welke voorzieningen en infrastructuur horen daarbij? Welke rol wil Barneveld in de regio vervullen, zowel in FoodValley als Amersfoort? We zitten nu nog midden in de coronacrisis, maar hoe ziet de wereld daarna eruit? En daarnaast, net als iedere andere gemeente in Nederland, staan de gemeentefinanciën onder constante druk. Hoe zorgen we er voor dat we ruimte houden om ook te kunnen blijven investeren? Dat zal de komende jaren politieke keuzes vragen. Wij zullen u daarvoor onderbouwde voorstellen doen op basis van het groeiplan. De opgaven van Barneveld hebben ook betekenis voor onze gemeentelijke organisatie. Hoe laten we de organisatie op een goede en gezonde manier mee ontwikkelen? Waarbij we de kwaliteit van dienstverlening continu blijven verbeteren tegen een redelijke prijs. In het groeiplan zullen wij daarom ook een heroriëntatie op de organisatie opnemen in het licht van de ambities van Barneveld. 

 

Deze kadernota geeft met een sluitend meerjarenperspectief en bewust gekozen maatregelen de stabiliteit en ruimte om samen met u en de samenleving de beweging te maken, zodat  Barneveld klaar is voor de toekomst.

 

 

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders,

 

 

W. Wieringa       J.J. Luteijn

secretaris           burgemeester

  • Kadernota 2022-2025