Informatie en besluit

 

MAANDRAPPORTAGE MAART 2020
De rapportage bevat informatie tot aan de datum van besluitvorming door B&W

 

 

 

B&W

21 april 2020

Verzonden aan raad

30 april 2020

In commissie 12 mei 2020

In raadsvergadering

27 mei 2020

 

De raad van de gemeente Barneveld besluit:

 

 

Programma

 

1

2

3

4

  1. De gewijzigde budgetten per beleidsproduct te autoriseren
X X X X
  1. De geactualiseerde planning van de onderwerpen LTA vast te stellen*
X X X X

 

N.B. de impact op de planning van de coronacrisis is, voor zover nu te overzien, in de verschillenanalyses verwerkt en - waar relevant - bij de speerpunten benoemd. 
Daarnaast zijn voor het sociaal domein (in programma 1) de gevolgen van de coronacrisis (onder de speerpunten) geschetst. 
Dit vooruitlopend op de coronamonitor, die voor de gemeente wordt opgesteld en die - periodiek- aan de raad aangeboden zal worden.

 

 

 Geamendeerd: geen

 

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 27 mei 2020


De raad voornoemd,

de griffier,                                                 de voorzitter,

 

 

 

 

 

 

 

Inhoud      
       
Programma 1 Participatie en Ondersteuning
Programma 2 Bedrijvigheid en Bereikbaarheid
Programma 3 Woon- en Leefomgeving
Programma 4 Bestuur en interne dienstverlening

 

De te verwachten resultaten van de grondexploitaties worden geactualiseerd in de rapportages van februari, mei, augustus en november.

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Maandrapportage maart 2020