Toelichting

In verband met corona is besloten een Kaderbrief 2021-2024 ter kennisname aan de raad aan te bieden, in plaats van een ontwerp-Kadernota 2021-2024 ter vaststelling. 

  • Kaderbrief 2021-2024