Planning budgetcyclus 2018

Toelichting

Planning is conform planning 2017, met dien verstande dat:

- bespreking accountantsrapport bij jaarrekening later in het jaar plaatsvindt (in mei i.p.v. april);

- de Kadernota slechts 3 weken voor bespreking wordt toegezonden (zoals n.a.v. de evaluatie is afgesproken).

Gelet op de verkiezingen in maart en de daarop volgende coalitiebesprekingen, is het weinig zinvol om het proces van de Kadernota te vervroegen.

Rekening wordt gehouden met het besluit om voor 2019-2022 geen Kadernota op te stellen.

Jaarverslaggeving 2017

Datum

Actie

Wat

20-03-2018

BDV

Vaststelling jaarverslaggeving in B&W

23-03-2018

BDV

Jaarverslaggeving digitaal naar raadsleden -> onder embargo

29-03-2018

B&D

Persgesprek over jaarverslaggeving-> op do een week later

07-05-2018

B&D

Stukken naar auditcie

09-05-2017

B&D

Reactie college op rapport accountant naar de raadsleden

14-05-2018

B&D

Auditcommissie (accountant aanwezig)

15,16,17 mei

B&D/BDV

Commissievergaderingen

30-05-2018

BDV/B&D

Behandeling jaarverslaggeving in raad** (in de avond)

**presentatie accountant

*23 dec 2017 t/m 7 jan 2018 kerstvakantie, 24 februari t/m 4 maart: voorjaarsvakantie, Goede vrijdag: 30 maart, 2e Paasdag: 2 april

27/4: Koningsdag, 30/4 t/m 11/5: meivakantie, 10/5: Hemelvaartsdag

Maandrapportages 2018

9x per jaar wordt een maandrapportage opgesteld. Over januari, juni en juli niet.

De maandrapportage wordt door de raad vastgesteld (rubriek F: wijzigen kaders m.b.t. financiën en planning).

De agendacommissie heeft, op verzoek van de auditcommissie, besloten de maandrapportage jaarlijks in de commissievergadering

van april (gelijk met de Jaarverslaggeving) en oktober (gelijk met de Pb) te agenderen.

Datum

Actie

Wat (en toelichting)

20-03-2018

B&w

Vaststellen maandrapportage februari

23-03-2018

B&D

Verzending maandrapportage aan raad (voor raad 25 april)

17-04-2018

B&w

Vaststellen maandrapportage maart

20-04-2018

B&D

Verzending maandrapportage aan raad (voor raad 30 mei)

22-05-2018

B&w

Vaststellen maandrapportage april

25-05-2018

B&D

Verzending maandrapportage aan raad (voor raad 13 juni (Kadernota) of 4 juli)

19-06-2018

B&w

Vaststellen maandrapportage mei

22-06-2018

B&D

Verzending maandrapportage aan raad (voor raad 4 juli)

18-09-2018*4

B&w

Vaststellen maandrapportage juni/aug

21-09-2018

B&D

Verzending maandrapportage aan raad (voor raad 3 okt)

16-10-2018

B&w

Vaststellen maandrapportage sept

19-10-2018

B&D

Verzending maandrapportage aan raad (voor raad 14 nov)

20-11-2018

B&w

Vaststellen maandrapportage okt

23-11-2018

B&D

Verzending maandrapportage aan raad (voor raad 12 dec)

18-12-2018

B&w

Vaststellen maandrapportage nov

21-12-2018

B&D

Verzending maandrapportage aan raad (voor raad jan)

22-01-2019

B&w

Vaststellen maandrapportage dec

25-01-2019

B&D

Verzenden maandrapportage aan raad (voor raad febr 2019)

 *24 februari t/m 4 maart: voorjaarsvakantie,  Goede vrijdag: 30 maart, 2e Paasdag: 2 april, 27/4: Koningsdag

Meivakantie: 30/4 t/m 6 of 11/5*³, Hemelvaart: 10/5, Pinksteren: 20 en 21/5, VNG-congres: 26 + 27 juni

Zomervakantie: 14/7 – 26/8, Herfstvakantie: 20-28/10, Prinsjesdag: 18/9*4 , Kerstvakantie: 22/12-6/1*5    

Kadernota 2019-2022

Datum

Door

Actie

22-05-18

B&w

Vaststellen ontwerp-Kadernota

24-05-18

B&D

Nieuwe pdf Ontwerp-Kadernota gereed en beschikbaar voor raadsleden (onder embargo) incl planning indienen vragen

31/05/18

B&D

Persgesprek Kadernota en persbericht.

25/05/18 - 04/06/18

B&D

Mogelijkheid stellen/beantwoorden technische vragen fracties

Vóór 9.00 uur (04/6) gestelde vragen worden uiterlijk 12/06/18 beantwoord

07-06-18

B&D

Aankondiging en toelichting ontwerp-Kadernota behandeling op gemeentelijke pagina

08-06-18

B&D

Concept-antwoorden naar portefeuillehouders

12-06-18

B&D

Opmerkingen portefeuillehouders verwerkt, antwoorden naar raadsleden

13-06-18

Raad

Behandeling en vaststelling Kadernota in raad

22-06-18

B&D

PDF in LPC + archief

Programmabegroting 2019

Datum

Door

Actie

09-10-18

B&W

Vaststellen ontwerp Programmabegroting 2018

12-10-18 

B&D

Ontwerp-Pb (digitaal) naar raadsleden (onder embargo)

18-10-18

B&D (Bertil)

Persgesprek over ontwerp-Pb 2018

30-10-18

B&D/BDV

Commissievergadering over ontwerp-Pb

14-11-18

Raad

Behandeling Programmabegroting + LTA onderwerpen

03-12-18

B&D/BDV

Nieuwe pdf in LPC (site) + archief

 *Zomervakantie: 14/7 – 26/8, Prinsjesdag: 18/9,  Herfstvakantie: 20-28/10, Kerstvakantie: 22/12-6/1   

LTA onderwerpen 2018-2022

Datum

Door

Actie

15-10-18

B&D

Verschillenanalyse in agendacommissie

14-11-18

B&D

LTA onderwerpen in raadsvergadering (gelijk met Programmabegroting)

Interimcontrole accountant

Datum

Wie

Wat

22-11-18

B&D

Bespreking managementletter in auditcommissie

  • Planning 2018 raad